ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ ประกอบการของบประมาณทุนอุดหนุนวิจั
ตารางเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ของนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 5
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สำหรับนิสิตปริญญาตร
วิชาคลินิกปฏิบัติ นิสิตชั้นปีที่ 6 ภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
แบบสอบถามบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 (รุ่น 68)
การสมัครสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ของนิสิตที่ทำปัญหาพิเศษ
ขอให้อาจาร์ืทุกท่าน ตรวจสอบรายชื่อวิชาที่ท่านสอน
https://eassess.ku.ac.th/
https://grade.ku.ac.th/gss/default.aspx
ขอประชาสัมพันธ์ ให้อาจารย์ นิสิตและบุคลากรทราบถึงการใช้คำร้องขอเอกสารทางการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (คำร้อง online) โดยกองบริการการศึกษา(กำแพงแสน)
ได้พัฒนาระบบขอเอกสารทางการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (คำร้อง online) สามารถให้บริการสำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษาโดยไม่ต้องมาเขียนคำร้องที่หน้าเคาเตอร์ โดยนิสิตเพียงส่งข้อมูลผ่านระบบได้ที่ http://www.eservice.kps.ku.ac.th/ โดยนำรูปถ่ายพร้อมชำระเงินได้ในวันที่มารับเอกสาร เปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุกท่าน ใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ https://easy.ku.ac.th/ โดยมีวิธีการดังนี้
1.ไปที่ลิ้งคำว่า ระบบประเมินผลการเรียนการสอน ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2.เข้าสู่หน้าต่างระบบประเมินการเรียนการสอน กรอกบัญชีผู้ใช้ คือ ชื่อ E-mail เช่น fvetswk และใส่รหัสผ่านคือ password ของ E-mail
3.เข้าสู่หน้าต่างแสดงรายวิชา ให้อาจารย์เลือก ใน 2 ส่วน คือ อาจารย์ประเมินการสอนของตนเอง และ เพิ่มวิชาที่สอน
หรือสามารถเข้าไปที่ลิ้งค์คำว่า คู่มือการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอน เพื่อดูวิธีการใช้อย่างละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
คุณอารีรัตน์ สิฌชวัฒน์: หน่วยบริการการศึกษา กำแพงแสน
โทร.034-351901-3 ต่อ 1120, 1121, 4301, 4307 โทรสาร 034-351405 E-mail : fvetars@ku.ac.th

Friday, June 22, 2012 8:11 AM