หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ
หน่วยงาน
เลขหมายโทรศัพท์
ภายใน มก.
ภายนอก มก.
โอเปอร์เรเตอร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3001-3
(034)281053-6
เหตุด่วนเหตุฉุกเฉิน
3191
-
หอพักนิสิต
3279-81
(034)351882-(034)351575
แฟลตข้าราชการ
3222-3
(034)282350

ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

3218
-
สถานพยาบาล
3291-2
-
ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
3850
(034)281491-2
สโมสรข้าราชการ
3851
-
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3852
(034)282283
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกำแพงแสน
3855
(034)282285-8
ธนาคารทหารไทย
-
(034)351020-2
ธนาคารกรุงเทพ
-
(034)351368-9
ธนาคารกรุงไทย
-
(034)351434-6
ธนาคารออมสิน
-
(034)351379
ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน
-
(034)351413
สถานีตำรวจอำเภอกำแพงแสน
-
(034)351219
สรรพากรอำเภอกำแพงแสน
-
(034)351428
เทศบาลอำเภอกำแพงแสน
-
(034)351083
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน
-
(034)213158
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขกำแพงแสน
-
(034)351345
สถานีดับเพลิงอำเภอกำแพงแสน
-
แจ้ง 199
โรงพยาบาลกำแพงแสน
-
(034)351378
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
-
(034)351604-5
โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
-
(034)258749
โรงพยาบาลสนามจันทร์
-
(034)219223