โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
โทรศัพท์ภายใน มก. 2562-3
โทรศัพท์ทางไกลสายตรง 032-351715-6
โทรสาร 032-389295
หน่วยงาน
เลขหมายโทรศัพท์
ภายใน รพส.
ภายใน มก.
ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ฯ หนองโพ
(นายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ)
104
2562-3
งานธุรการโรงพยาบาลสัตว์ฯ หนองโพ
101-103
2562-3
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
105
2562-3
ห้องเก็บเวชภัณฑ์
106
2562-3
ห้อง Pet shop
108
2562-3
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
107
2562-3
ห้องผ่าตัด
109
2562-3
ห้องยา
110-111
2562-3
Ward
112
2562-3
ห้องโคนม
120-121
2562-3