หน่วยงานสัตว์ทดลอง กำแพงแสน
โทรศัพท์ภายใน มก. 3467
โทรศัพท์ทางไกลสายตรง 034-355596
โทรสาร. 034-351405
หน่วยงาน
เลขหมายโทรศัพท์
ภายในคณะ
ภายใน มก.
หัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง    
์(นายณัฐวุฒิ  รัตนวนิชย์โรจน์)
1406
3450-3454
งานธุรการสัตว์ทดลอง
-
3467
(นางทองคำ เหมือนประสิทธิ์)