อาคารเรียนและปฏิบัติการ
โทรศัพท์ทางไกลผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

034-351901
034-355549-50

โทรศัพท์ภายใน มก. ผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ 3450-3454
โทรสาร 034-351405
โทรสารภายใน มก. 3455
หน่วยงาน
เลขหมายโทรศัพท์
ภายในคณะ
ภายใน มก.
ชั้น 1
ห้องเตรียมผ่าตัด
4101
3450-3454
ห้องผ่าตัดสัตว์เล็ก
4102
ห้องพักเจ้าหน้าที่ (นางปรางค์ บางคำหลวง)
4103
3460-3461
ห้องผ่าตัดสัตว์ใหญ่
4104
3450-3454
ชั้น 2
ห้องพักเจ้าหน้าที่ (นางประทุม ใจขำ)
4201
3450-3454
ห้องเรียน 4-214
4202
3450-3454
ห้องล้างเครื่องมือ
4203
3450-3454
ห้องปฏิบัติการ ภ.พยาธิวิทยา
4204
3450-3454
ห้องเตรียมสารเคมี
4205
3450-3454
ห้องเพาะเชื้อ
4206
3450-3454
ห้องปฏิบัติการ Leptospirosis
4207
3450-3454
ห้องพักอาจารย์
4208
3450-3454
ชั้น 3
ประธานกรรมการห้องสมุดคณะฯ
นายธีระ รักความสุข
4305
3450-3454
ห้องสมุดคณะฯ
น.ส.วรรณา ใจเย็น
4301
3450-3454
ห้องพักเจ้าหน้าที่
4302
3450-3454
หน้าห้องเรียน 4-301 และ 4-302
4303
3450-3454
ห้องเรียน 4-301 (ห้องควบคุมเครื่องเสียง)
4303
3450-3454
ห้องเรียน 4-302 (ห้องควบคุมเครื่องเสียง)
4304
3450-3454
หน้าห้องเรียน 4-308 และ 4-309
4306
3450-3454
ห้องเก็บเครื่องมือและเตรียมปฏิบัติการ
4307
3450-3454
ห้องเตรียมสอน
4308
3450-3454