อาคารผ่าซาก
โทรศัพท์ทางไกลผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

034-351901
034-355549-50

โทรศัพท์ภายใน มก. ผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ 3450-3454
โทรสาร 034-351405
โทรสารภายใน มก. 3455
หน่วยงาน
เลขหมายโทรศัพท์
ภายในคณะ
ภายใน มก.
ห้องส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ    
(นางลาวัลย์ สุวรรณโภชน์)
5101
3475
ห้องพักนายสัตวแพทย์
5102
3450-3454
ห้องซักประวัติสัตว์ป่วย
5103
3450-3454
ห้องโถง
5104
3466
ห้องปฏิบัติการ (ห้อง 112)
5106
3450-3454
รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา กำแพงแสน
(นายทวีศักดิ์ ส่งเสริม)
5105
3450-3454
นายวรวิทย์ วัชชวัลคุ
5107
3450-3454
นางเฉลียว ศาลากิจ
5108
3450-3454