อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มก. กำแพงแสน
โรงพยาบาลสัตว์ มก. กำแพงแสน
โทรศัพท์ทางไกลผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

034-351901
034-355549-50

โทรศัพท์ภายใน มก. ผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ 3450-3454
โทรศัพท์ทางไกลสายตรง 034-351902, 352041, 355551
โทรสาร 034-352041
โทรสารภายใน มก. 3476
หน่วยงาน
เลขหมายโทรศัพท์
ภายในคณะ
ภายใน มก.
ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ฯ กำแพงแสน
(นาย คงศักดิ์ เที่ยงธรรม)
2105
3450-3454
งานธุรการ โรงพยาบาลสัตว์ฯ นางประวีณา ภูบัวเพชร
2201
3471
ห้องเวชระเบียน
3462
นางจุไรรัตน์ ครุฑน้อย, นางดวงนิตย์ พินิจการ
2101-2103
3468
ฝ่ายการเงิน
3450-3454
น.ส.ปัทมพร สระทองยอด, น.ส.สุชาตา ตะโลกลาง
2104
3450-3454
ห้องเตรียมยาฉีด
2105
3450-3454
ห้องวางยา
2106
3450-3454
ห้องพักนายสัตวแพทย์
2107
3450-3454
ห้องเก็บยา
2108
3450-3454
ห้องรักษาสัตว์ใหญ่
2109
3450-3454
ห้องผ่าตัดม้า
2110
3450-3454
ห้องผ่าตัดโค
2111
3450-3454
ห้องเอ็กซเรย์ (นายจิตรกร วิริยารัมภะ)
2112
3450-3454
ห้องเตรียมผ่าตัด
2113
3450-3454
ห้องผ่าตัด 1
2114
3450-3454
ห้องผ่าตัด 2
2115
3450-3454
ห้องพักสัตว์ป่วย (นางมาลี แก้วงอก)
2116
3450-3454
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
(น.ส.กาวิล นันท์กลาง, นางสไบ อุ่นศิริ, น.ส.จุฑามาส รัตนคุณูปการ)
2117
3450-3454
ห้อง Pet-shop (นางจุไรรัตน์ ทองคงหาญ)
2118
3450-3454
ห้องทำงานเลขานุการคณะฯ
2202
3450-3454
นางสาวสุวิมล พันธุ์ดี
2203
3450-3454
นายเสรี กุญแจนาค
2204
3450-3454