อาคารพรีคลินิก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
โทรศัพท์ทางไกลผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

034-351901
034-355549-50

โทรศัพท์ภายใน มก. ผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ 3450-3454
โทรสาร 034-351405
โทรสารภายใน มก. 3455
หน่วยงาน
เลขหมายโทรศัพท์
ภายในคณะ
ภายใน มก.
นายณรงค์  จึงสมานญาติ
1701
3450-3454