อาคารพรีคลินิก
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน
โทรศัพท์ทางไกลผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

034-351901
034-355549-50

โทรศัพท์ภายใน มก. ผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ 3450-3454
โทรศัพท์ทางไกลสายตรง 034-352077
โทรสาร 034-352077
โทรสารภายใน มก. 3477
หน่วยงาน
เลขหมายโทรศัพท์
ภายในคณะ
ภายใน มก.
หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
(นายธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม)
1605
3450-3454
งานธุรการภาควิชาฯ
น.ส.ธัญมน แตงเอี่ยม
1601-1602
3462
นายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง
1603
3450-3454
น.ส.สุวิชา เกษมสุวรรณ
1604
3450-3454
นายธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
1606
3450-3454
นายเฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, นายชัยเทพ พูลเขตต์
1607
3450-3454
นายอาสูตร สงวนเกียรติ
1608
3450-3454
นางสุวรรณา ทิพยรักษ์
1609
3450-3454
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
1610
3450-3454
น.ส.จุรีย์ ปานกำเหนิด
1611
3450-3454
น.ส.ปัจฉิมา สิทธิสาร, น.ส.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล,น.ส.ศิริพร คงสร้อย
1612
3450-3454
นายอมรเทพ อาชวกุลเทพ
1613
3450-3454
ห้องประชุมภาควิชาฯ
1614
3450-3454
นายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์
1309
3450-3454