อาคารพรีคลินิก
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน
โทรศัพท์ทางไกลผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

034-351901
034-355549-50

โทรศัพท์ภายใน มก. ผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ 3450-3454
โทรศัพท์ทางไกลสายตรง 034-282265
โทรสาร 034-282265
โทรสารภายใน มก. 3461
หน่วยงาน
เลขหมายโทรศัพท์
ภายในคณะ
ภายใน มก.
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
(นายพิพัฒน์ อรุณวิภาส )
1504
3450-3454
ธุรการภาควิชาฯ
นางอุบลวรรณ เอกทุ่งบัว
1501-1502
3460-3461
นายธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล
1503
3450-3454
นายพิพัฒน์ อรุณวิภาส
1504
3450-3454
นายธีระ รักความสุข
1506
3450-3454
นายสมชัย สัจจาพิทักษ์
1507
3450-3454
น.ส.วันดี รุ่งรัตนาอุบล
1508
3450-3454
นายอดิศร ยะวงศา, นายพรชัย สัญฐิติเสรี
1509
3450-3454
ห้องปฏิบัติการตรวจไข่พยาธิ
1510
3450-3454
นายนิกร ทองทิพย์
1511
3450-3454
นายจตุรงค์ วงศ์สนิท
1512
3450-3454
นายวรกิจ เชิดชูธรรม
1513
3450-3454
นายอนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, นายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ
1515
3450-3454
น.ส.อารีย์ ไหลกุล
1516
3450-3454
นายธนู ภิญโญภูมิมินทร์
1517
3450-3454
น.ส.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข
1518
3450-3454