อาคารพรีคลินิก
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน
โทรศัพท์ทางไกลผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

034-351901
034-355549-50

โทรศัพท์ภายใน มก. ผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ 3450-3454
โทรศัพท์ทางไกลสายตรง 034-282264
โทรสาร 034-351405
โทรสารภายใน มก. 3455
หน่วยงาน
เลขหมายโทรศัพท์
ภายในคณะ
ภายใน มก.
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
(นายกิจจา อุไรรงค์)
1405
3450-3454
งานธุรการภาควิชาฯ
นางรพีพรรณ มีสง่า
1401-1402
3458-3459
นายกิจจา อุไรรงค์
1403
3457
นายปริวรรต พูลเพิ่ม
1404
3450-3454
นายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์
1406
3450-3454
นายปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ
1407
3450-3454
นายนรุตต์ ทะนานทอง,นายสมเกียรติ พันธรรม,นายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น
1408
3450-3454
นายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์
1409
3450-3454
นายวิศณุ บุญญาวิวัฒน์
1410
3450-3454
นายกรวิชญ์ อนุกูลวุฒิพงศ์
1417
3450-3454
นายนรินทร์ อุปกรินทร์
1418
3450-3454
ห้องปฏิบัติการตรวจน้ำเชื้อ
นายสุธี รัตนภิรมย์, นายกรไชย กรแก้วรัตน์
1411
3450-3454
ห้องปฏิบัติการสัตว์เล็ก
นางพิมล วีรสิทธิ์, นางรัตนา ภาณุทัต
1412
3450-3454
น.ส.ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์
1413
3473
ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์
1414-1415
3450-3454
ห้องปฏิบัติการน้ำเชื้อ
1416
3450-3454