อาคารพรีคลินิก
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน
โทรศัพท์ทางไกลผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

034-351901
034-355549-50

โทรศัพท์ภายใน มก. ผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ 3450-3454
โทรศัพท์ทางไกลสายตรง 034-351903
โทรสาร 034-351405
โทรสารภายใน มก. 3455
หน่วยงาน
เลขหมายโทรศัพท์
ภายในคณะ
ภายใน มก.
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
นายเฉลิมพล เล็กเจริญสุข
1301
3450-3454
งานธุรการภาควิชาฯ
นางกาญจนา ปาลศรี
1301-1302
3456
นางสุณี คุณากรสวัสดิ์
1303
3450-3454
นางเกษกนก ศิรินฤมิตร
1306
3450-3454
นายคงศักดิ์ เที่ยงธรรม
1307
3450-3454
นางจันทร์จิรา ภวภูตานนท์
1308
3450-3454
ห้องพักนักวิทยาศาสตร์
1309
3450-3454
นายกรไชย กรแก้วรัตน์
1411
3450-3454