อาคารพรีคลินิก
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน
โทรศัพท์ทางไกลผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

034-351901
034-355549-50

โทรศัพท์ภายใน มก. ผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ 3450-3454
โทรศัพท์ทางไกลสายตรง 034-352078
โทรสาร 034-352078
โทรสารภายใน มก. 3476
หน่วยงาน
เลขหมายโทรศัพท์
ภายในคณะ
ภายใน มก.
หัวหน้าหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ฯ
อ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
1205
3476
งานธุรการหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ฯ
น.ส.เบ็ญจวรรณ ครุฑเหิร
1201-1202
3476
ห้องเพาะเชื้อ
นายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, นายสมยศ ก้านขุนทด
1203
3450-3454
ห้องเตรียมเครื่องแก้ว
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ, นางพรดี ลิ้มทองสุข
1204
3450-3454
ห้องชั่งสารและอุปกรณ์รวม
1206
3450-3454
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา    
น.ส.อรวรรณ์ บุตรดี
1207
3450-3454
ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล
1208
3450-3454
ห้องตรวจเลือด
1209
3450-3454
ห้องพักนิสิตบัณฑิตศึกษา
1210
3450-3454
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา    
นายปกรณ์ จาละ
1211
3450-3454
ห้องปฏิบัติการไวรัส    
นางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์
1212
3450-3454
ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา    
น.ส.นิรชรา โรจนแพทย์
1213
3450-3454
ห้องปฏิบัติการตรวจซีรั่ม
1214
3450-3454
ห้องปฏิบัติการไวรัส (ห้อง 1-213/1)
1215
3450-3454
ห้องปฏิบัติการไวรัส (ห้อง 4-213/1)
1216
3450-3454
ห้องปฏิบัติการไวรัส (ห้อง 4-213/2)
1217
3450-3454