อาคารพรีคลินิก
งานธุรการกำแพงแสน
โทรศัพท์ทางไกลผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ
034-351901
034-355549-50

โทรศัพท์ภายใน มก. ผ่านตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

3450-3454
โทรสาร
034-351405
โทรสารภายใน มก. 3455
หน่วยงาน
เลขหมายโทรศัพท์
ภายในคณะ
ภายใน มก.
รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน    

นายปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ

1105
3450-3454

หน้าห้องรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

1106
3450-3454
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

นายวรวิทย์ วัชชวัลคุ

1107
3450-3454
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

นายปริวรรต พูลเพิ่ม

1108
3450-3454
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กำแพงแสน

นายชยกฤต สินธุสิงห์

1109
3450-3454
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

นายณรงค์ จึงสมานญาติ

1701
3450-3454
เลขานุการคณะฯ

น.ส.ยุพิน ภวพงศ์สุภัทร

1110
3450-3454
หัวหน้างานธุรการกำแพงแสน

น.ส.กาญจนา ลัดดากลม

1111
3450-3454
หน่วยบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่โทรศัพท์

น.ส.จันทร์แรม ทองดอนแป้น , น.ส.ส่ง เปลี่ยนสุวรรณ์
นางจุฑาพันธุ์ บัวเรือง

1101-1103

3450-3454

ด้านนโยบายและแผน

น.ส.ขวัญตา จ้อยปอย, น.ส.จินตนา สระทองขาว
1104
3450-3454
ด้านการเจ้าหน้าที่
นายธเนศ เสถียรโยธิน
1112
3464
ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายประชา สระทองทรัพย์, นายสน สง่าศิลป์, นายสุทิน จันทา
1113
3450-3454
นายสุจิต ลิ้มทองสุข, นายสังเวียน หลวงอินทร์, นายวิชาญ จันทิมา,
นายสุนทร สระทองหน, นายจำนอง มุกดา
1114
3450-3454
ด้านคลังและพัสดุ
นางสุมณรัตน์ เทพสาร
1115
3450-3454
น.ส.นุชจรินทร์ ทิพย์พานทอง, น.ส.กันตา วุฒิวงศ์วณิช
1116
3450-3454
นางนภา ทรัพย์อุไรรัตน์
1117
3450-3454
ด้านสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา
3450-3454
น.ส.อารี ทองคำ
1118
3450-3454
นายกฤษฎา ภูนาโคก
1119
3450-3454
น.ส.อารีรัตน์ สิชฌวัฒน์, นางสาวพรผกา
1120-1121
3450-3454
น.ส.ทัศนีย์ มีศิลป
1122
3450-3454