หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
เจ้าหน้าที่ธุรการ/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน.ภาควิชา/
หน.หน่วยงาน


งานธุรการกำแพงแสน

1101-1104
1105
(รองคณบดี กพส.)
ธุรการงานชันสูตรโรคสัตว์ กพส.
1201-1202
1205
(หน.งานชันสูตรฯ)
ธุรการภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
1301-1302
1305
(หน.ภาควิชาฯ)
ธุรการภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
1401-1402
1405
(หน.ภาควิชาฯ)
ธุรการภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
1501-1502
1505
(หน.ภาควิชาฯ)
ธุรการภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย
1601-1602
1605
(หน.ภาควิชาฯ)
ธุรการโรงพยาบาลสัตว์ฯ กพส.
2201
2105
(ผอ.รพส.กพส.)