หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง
หมายเลขภายใน

1.รองคณบดีกำแพงแสน

1105
2.รองคณบดีฝ่ายวิจัย
1106
3.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
1107
4.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
1108
5.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กำแพงแสน
1109
6.เลขานุการคณะฯ
1110
7.หัวหน้างานธุรการ กพส.
1111
8.หัวหน้าหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กพส.
1205
9.หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
1305
10.หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
1405
11.หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
1505
12.หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย
1605
13.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ฯ กำแพงแสน
2105