หมายเลขโทรศัพท์ 4 ตัว ที่สามารถตัด 5 แล้วต่อด้วย หมายเลข 7 ตัว
ในเขตกรุงเทพฯ

หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ุ
หมายเหตุ
งานธุรการกำแพงแสน 3450-3454
3463-3464
3474
 
งานธุรการกำแพงแสน 3455 โทรสาร
ธุรการงานชันสูตรโรคสัตว์ 3476  
ห้องเตรียมเครื่องแก้ว, ห้องเทคโนโลยีชีวภาพ 3463  

ธุรการภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

3456
นายกิจจา อุไรรงค์
3457  
ธุรการภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
3458
3459
 
นางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์
3473  
ธุรการภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
3460
3461
 
ธุรการภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย
3462
3477
 
ห้องโถง อาคารผ่าซาก
3466  
ธุรการโรงพยาบาลสัตว์ มก.กำแพงแสน
คุณประวีณา ภูบัวเพชร
3471  
ห้องรักษาสัตว์ใหญ่
3469  
ห้องเวชระเบียน
3468  
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
3472  
หน่วยงานสัตว์ทดลอง 3467