หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มก. ผ่านและไม่ผ่านตู้โทรศัพท์สาขา
3450 - 3454
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มก. สายตรง (ไม่ผ่านตู้โทรศัพท์สาขา)
ภาควิชา/หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
3456
-
นายกิจจา อุไรรงค์
3457
-
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากร-
การผลิตสัตว์
3458
-
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า
3461
-

ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย
3477
-
หมายเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มก. 4 ตัวนี้ สามารถตัด 5 เพื่อโทรหมายเลข 7 ตัว
ในเขตกรุงเทพฯ ได้