หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ที่ใช้ติดต่อกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 034-351901, 034-355549-50
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง 034-351903
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ 034-252264
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า 034-282265
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ฯ 034-352077
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน 034-352078
โรงพยาบาลสัตว์ฯ กำแพงแสน 034-351902 , 034-355551
หน่วยงานสัตว์ทดลอง 034-355596
โรงพยาบาลสัตว์ฯ หนองโพ 032-389182, 032-351715-6
หมายเลขโทรสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หน่วยงาน หมายเลขโทรสาร
หมายเลขโทรสาร
ภายใน มก.
งานธุรการกำแพงแสน 034-351405
3455
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน 034-352078
-
โรงพยาบาลสัตว์ฯ กำแพงแสน 034-352041
-
ภ.เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า 034-282265
-
ภ.สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ฯ 034-352077
-
โรงพยาบาลสัตว์ฯ หนองโพ 032-389295
หมายเหตุ วิธีการใช้โทรสาร จากหมายเลขภายใน มก. ให้กด 81 แล้วตามด้วย หมายเลขภายใน 4 ตัว
ที่ต้องการส่งโทรสาร