หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ที่ใช้ติดต่อกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
1. หมายเลขโทรศัพท์ ที่ผ่านตู้ชุมสาย  
หมายเลข 4 ตัว (ภายในมหาวิทยาลัยฯ) 1061 - 1065  
หมายเลข 7 ตัว 0-2579-0058-9
  0-2579-0524
  0-2561-1994-5
  0-2561-1977
  0-2942-8751-3
2. หมายเลขโทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
หมายเลข 4 ตัว 3000 - 1
     3003
หมายเลข 6 ตัว 034-281053-6
หมายเลข 7 ตัว 0-2942-8003-19
3. หมายเลขโทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
หมายเลข 4 ตัว 1285
หมายเลข 7 ตัว 0-2579-0113
   0-2942-8200-45