ระบบโทรศัพท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแส

1. หมายเลขภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ภายใน 4 ตัว) จำนวน 152 เลขหมาย
2. หมายเลขภายใน มก. (ภายใน 4 ตัว) จำนวน 27 เลขหมาย
3. หมายเลขโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์/TT&T (หมายเลข 6 ตัว) จำนวน 13 เลขหมาย
4. สามารถโทรเข้า - ออก ผ่านตู้ชุมสายคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ได้ครั้งละ 16 คู่สาย

การใช้โทรศัพท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

1. การติดต่อโอเปอเรเตอร์ หรือ งานธุรการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หมายเลขภายใน  กด 1101 – 1104 เบอร์องค์การโทรศัพท์ 034-351901, 034-355549-50

2. การเรียกสายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งวิทยาเขตบางเขน/วิทยาเขตกำแพงแสน/โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ)
 กด 81 (รอสัญญาณว่าง) แล้วกดเลขหมาย 4 ตัว
ของคณะ/สำนัก/สถาบัน ที่ต้องการติดต่อโดยผ่านหมายเลข (3450-3454)

3. การโอนสาย
 กด FLASH ตามด้วย xxxx หมายเลขภายในของคณะฯ
(สามารถโอนสายได้ในกรณีที่มีการติดต่อจากหมายเลขโทรศัพท์
ภายนอกคณะฯ เท่านั้น)

4. การเรียกสายผ่านโทรศัพท์ ภายในคณะฯ เพื่อโทรเข้ากรุงเทพฯ
 กด 82 ( รอสัญญาณว่าง แล้วกด 5 )
5. การเรียกสายผ่านโทรศัพท์หมายเลข 4 ตัว (ภายในมหาวิทยาลัยฯ)
 กด 5 แล้วตามด้วยหมายเลข 7 ตัว ในเขตกรุงเทพฯ