ข่าวสมัครงาน

แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ใบสมัครสอบเข้าแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์, นักวิทยาศาสตร์, พนักงานทั่วไป (14 พ.ย.60)
งานธุรการกำแพงแสน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (3 พฤศจิกายน 2560)
 
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (3 พฤศจิกายน 2560)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (3 พฤศจิกายน 2560)
 
หน่วยงานสัตว์ทดลอง กำแพงแสน
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (3 พฤศจิกายน 2560)
ใบสมัคร