ข่าวประชาสัมพันธ์
ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์
ท่าน สามารถ ติดตามข่าวสารการเรียนการสอน ผ่านทาง twitter ได้ที่ Narin’s twitter http://twitter.com/garuda1998
http://sites.google.com/site/upragarin/home
 
แนะนำเว็บไซต์ สื่อกลางของชาวสัตวแพทย์ จัดทำโดย นิสิตคณะสัตวแพทย์ www.thaivetcentral.com
การสมัครสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ของนิสิตที่ทำปัญหาพิเศษ