ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจทุกท่านฟังการบรรยายพิเศษ วิชาสัมมนาระดับปริญญาโท (Semina I) ครั้งที่ 2 ภาคต้นประจำปีการศึกษา 2552 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน