ระเบียบการยืมและคืนหนังสือห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. กำแพงแสน
สิ่งพิมพ์
สมาชิก
จำนวน (เล่ม)
กำหนดยืม
ค่าปรับ /
รายการ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
 
หนังสือภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ
นิสิตคณะสัตวแพทย์
10
1 สัปดาห์
2 สัปดาห์
วันละ
5 บาท
นิสิต มก. ทุกคณะฯ
2
ข้าราชการสาย ค
15
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการสาย 2
20
อาจารย์
หนังสือ Ref. สมาชิกทุกประเภท
1
ห้ามยืมออก หรือถ่ายสำเนาแล้วคืนทันที
วารสาภาษาไทย
และอังกฤษ
สมาชิกทุกประเภท
5
ยืมได้ 1 สัปดาห์ หรือถ่ายสำเนาแล้วคืนทันที
ซีดี สมาชิกทุกประเภท
2
ยืมได้ 7 วัน
 
หมายเหตุ ผู้ใช้บริการทุกท่านต้องมีบาร์โค๊ดห้องสมุด สามารถทำได้ที่สำนักหอสมุด