ประวัติห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
หนังสือคือความรู้ คู่ควรรักษา คิด...อย่าลักขโมย
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ งานบริการการศึกษา เป็นห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ที่มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการได้แก่ ตำรา เอกสาร วารสาร จุลสาร สิ่งพิมพ์ รวมถึงเป็นแหล่งสำหรับสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ นอกเหนือจากตำรา และอาจารย์ผู้สอน
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พัฒนาการมาจากห้องสมุดเล็ก ๆ ที่อยู่ ณ ห้อง 1 - 137 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปี 2525 การรับนิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับจำนวนจำกัด ต่อมาการรับนิสิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับตลาดแรงงานกอร์ป
กับผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลระบบการจัดหนังสือ รวมถึงการ ยืม - คืน ให้อยู่ในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ตั้งแต่ปี 2530 เมื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้งบประมาณการสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ การก่อสร้างเสร็จในวันที่ 21 เมษายน 2540 จึงย้ายห้องสมุดจากห้อง 1 - 137 อาคารพรีคลินิกมอยู่
ณ ห้อง 4 - 310 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ซึ่งเป็นห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขกำแพงแสน ในปัจจุบัน การให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ได้มีการพัฒนาระบบร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (INNOPAC) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2543 และพัฒนาระบบตลอดเวลาจนปัจจุบันได้ใช้ระบบอัตโนมัติ (Millennium) ซึ่งให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี และดำเนินการพัฒนาระบบห้องสมุดสืบต่อไป