เวลาทำการ และระเบียบการยืม – คืน
  เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 – 16.30 น.  
ปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 – 16.30 น.
นอกเวลาราชการ (ช่วงสอบ) วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 8.30 – 16.30 น.
ปิดบริการปิดภาคการศึกษา เวลา 12.00 – 13.00 น.
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพแสน ติดต่อนางสาววรรณา ใจเย็น
โทร. 034351901-3 ต่อ4301 หรือ 3450 ต่อ4301