ประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นส่วนหนึ่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายขยายการศึกษาออกนอกเขตเมือง เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการทดลองการปลูกพืชแปลงหญ้า และด้านปศุสัตว์ ที่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่ศึกษาทางด้านการเกษตรและให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องเปิดให้มีการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ย้ายนิสิตชั้นปีที่ 5 และ 6 มาเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเพิ่มความรอบรู้ของบัณฑิตทางด้านปศุสัตว์อย่างเป็นทางการ และมีการพัฒนาการต่าง ๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
8 พฤศจิกายน 2522 ย้ายนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และ 6 มาเรียนที่กำแพงแสนและได้เริ่มงานโรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน
10 มิถุนายน 2523 ย้ายภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์ (ยกเว้นโรงพยาบาลสัตว์เล็ก) ไปดำเนินการที่วิทยาเขตกำแพงแสน
ตั้งสำนักประสานงานในการดำเนินงานของคณะฯ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้บังคับบัญชา
(คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 861/2523 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2523)
พ.ศ. 2523 โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ เริ่มเปิดดำเนินการ โดยในช่วงแรก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เช่าบ้านของเอกชน (อยู่ในซอยตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์ปัจจุบัน) เป็นทั้งที่ทำการชั่วคราวและบ้านพักของคณาจารย์ ตามข้อตกลงกับสหกรณ์โคนมหนองโพในการบริการแก่เกษตรกร ปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ ตั้งอยู่บ้านหนองรี ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บนพื้นที่ 16 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา ซึ่งสหกรณ์ โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บริจาคให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สำหรับบริการให้กับสมาชิกของสหกรณ์โคนม
7 กุมภาพันธ์ 2527 มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมีภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ เพิ่มขึ้น (ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527)
พ.ศ. 2532 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2520 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511)
12 พฤษภาคม 2535 สำนักประสานงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย จัดตั้งเป็นงานธุรการ กำแพงแสน ในสำนักงานเลขานุการคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย 5 งาน ดังนี้
1. งานบริหารและธุรการ
1.1 หน่วยสารบรรณ
1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่
1.3 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
2. งานคลังและพัสดุ
2.1 หน่วยการเงินและบัญชี
2.2 หน่วยพัสดุ
3. งานบริการการศึกษา
3.1 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
3.2 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
3.3 หน่วยโสตทัศนศึกษา
4. งานนโยบายและแผน
5. งานธุรการกำแพงแสน
(ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม.0202/12305 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535)
พ.ศ. 2538 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 3 โดยเน้นการปฏิบัติการด้านคลินิกมากขึ้นโครงสร้างหลักสูตรจะเป็นวิชาพื้นฐาน : พรีคลินิก : คลินิกเท่ากับ 1 :2 : 3
19 มกราคม 2539 มีภาควิชาใหม่อีก 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาจุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาปรสิตวิทยา และภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ (ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 19 มกราคม 2539)
1 มิถุนายน 2541 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดให้การเรียนการสอนของนิสิตปีที่ 4 ไปดำเนินการ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ พ.ศ. 2538
20 พฤษภาคม 2545 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 4
19 ธันวาคม 2546 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนชื่อภาควิชาทางคลินิก 4 ภาควิชา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2546 ดังนี้
ภาควิชาศัลยศาสตร์
เปลี่ยนเป็น ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
ภาควิชาอายุรศาสตร์
เปลี่ยนเป็น ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์
เปลี่ยนเป็น ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
เปลี่ยนเป็น ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย
พ.ศ. 2547

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 5