สรุปแบบฟอร์มที่ใช้ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ส่วนกลาง
1. แบบฟอร์มใบลาต่างๆ ยกเลิกวันลาและรายงานตัว
1.1 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
1.2 ใบลาพักผ่อน
1.3 ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
1.4 แบบใบลาอุปสมบท
1.5 แบบใบลาไปต่างประเทศ
1.6 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
1.7 แบบขออนุมัติยกเลิกวันลา
1.8 แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
1.9 รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
2. แบบฟอร์มขอใช้บริการต่างๆ (รถยนต์ เครื่องมือ-อุปกรณ์และการขอบัตรผ่านเข้า-ออก)
2.1 ใบอนุญาตขอใช้รถยนต์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
2.2 ใบอนุญาตขอใช้รถยนต์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
2.3 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ประจำหน่วยงานสัตว์ทดลอง กำแพงแสน
2.4 ใบอนุญาตขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง(มก.) กำแพงแสน
2.5 แบบขอใช้บริการเครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิตอล
2.6 แบบขออนุมัติบัตรบัตรเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2.7 แบบขอมีบัตรติดรถยนต์เพื่อจอดและผ่านเข้าออกคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
2.8 แบบขอมีบัตรนำรถยนต์ผ่านเข้า-ออกบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
2.9 แบบขอทำบัตรผ่านเข้าออก วิทยาเขตกำแพงแสน หน่วยรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี (สำหรับบุคลากร)
2.10 แบบขอทำบัตรผ่านเข้าออก วิทยาเขตกำแพงแสน หน่วยรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี (สำหรับบุคคลภายนอก)
2.11 แบบขออนุมัติใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กองธุรการ กำแพงแสน
2.12 แบบขอใช้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการฝ่ายเครื่องจักรการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตร (มก.)
2.13 แบบขออนุญาตใช้สัตว์ทดลอง กำแพงแสน
3. แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการต่างๆ
3.1 แบบฟอร์มที่ใช้ภายในคณะฯ
3.1.1 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7100) สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
3.1.2 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7105) สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
3.1.3 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เงินงบประมาณ
3.1.4 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ7200) สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
3.1.5 แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุส่วนบุคคล (บริษัท ทิพยประกันภัย)
(กรณีประกันอุบัติเหตุที่คณะฯ ทำให้กับบุคลากรทุกคนภายในคณะฯ)
3.1.6 แบบขอยืมเงินสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับบุคลากรทุกคนภายในคณะฯ
3.1.7 หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินยืมสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนสำหรับบุคลากรทุกคนภายในคณะฯ
3.1.8 ใบรับเงินทดรองจ่ายงานคลังพัสดุ (สำหรับเบิกค่ารักษาพยาบาล)
3.1.9 สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
3.1.10 ใบขออนุมัติเบิกเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3.1.11 สำหรับบุคลากรทุกคนภายในคณะฯ
3.1.12 แบบตำขอรับเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3.2 แบบฟอร์มสหกรณ์บัญชีออมทรัพย์ (สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์บัญชีออมทรัพย์)
3.2.1 คำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์
3.2.2 คำร้องทั่วไป
4. แบบแสดงปริมาณงานที่ปฏิบัติ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
4.1 แบบแสดงปริมาณงานที่ปฏิบัติ
4.1.1 แบบ ก1 สำหรับ ข้าราชการ สาย ก ระดับผู้ปฏิบัติงาน
4.1.2 แบบ ก2 สำหรับ ข้าราชการ สาย ก ระดับผู้บังคับบัญชา
4.1.3 แบบ ก3 สำหรับ ข้าราชการ สาย ข หรือ ค ระดับผู้ปฏิบัติงาน
4.2 แบบประเมิน สำหรับตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงาน (หัวหน้าหน่วยงาน, หัวหน้าภาควิชา)
4.3 แบบประเมิน สำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ข้าราชการ)
4.4 แบบแสดงผลงานประจำปีงบประมาณ สำหรับสาย ก
4.5 แบบประเมิน สำหรับลูกจ้างประจำ
หน่วยโสตทัศนศึกษา
1. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
2. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน
3. แบบฟอร์มขอรับบริการ หน่วยโสตทัศนศึกษา
หน่วยอาคารและสถานที่
1. แบบฟอร์มรายงานการตรวจสภาพรถยนต์
หน่วยคลังและพัสดุ
1. แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินแบบต่างๆ
1.1 ใบสำคัญรับเงิน (กรณีใช้แทนใบเสร็จรับเงิน)
1.2 ใบสำคัญรับเงิน (กรณีมีใบเสร็จรับเงินจำนวนหลายใบ สำหรับการเบิกจากเงินรายได้)
1.3 ใบสำคัญรับเงิน (กรณีมีใบเสร็จรับเงินจำนวนหลายใบ สำหรับการเบิกจากเงินงบประมาณ)
1.4 ใบรับรองแทนใบเสร็จ (แบบ บก. 111) (ใช้แทนใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
1.5 ใบสำคัญรับเงินค่าตรวจกระดาษคำตอบ
1.6 ใบมอบฉันทะ
2. แบบฟอร์มการเบิกจ่ายพัสดุ/ การเงิน
2.1 ใบเบิกวัสดุ
2.2 ใบเสนอราคา
2.3 แบบขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายราชการ/เงินสำรองจ่าย
2.4 ขอถอนเงินทดรองจ่ายราชการ/เงินสำรองจ่าย
2.5 แบบขออนุมัติซื้อหรือจ้างทำ
2.6 แบบขอให้ซื้อหรือจ้างทำ
2.7 ใบรับเงินทดรองจ่ายงานคลังและพัสดุ (สำหรับเบิกเงินงบประมาณ)
2.8 รายงานผลการปฏิบัติราชการ (ใช้คู่กับใบรับรองการจ่ายเงินฯ)
2.9 ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ(ใช้คู่กับใบรายงานผลการปฏิบัติราชการ)
2.10 ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ (ใช้คู่กับใบรายงานผลการปฏิบัติราชการ)
2.11 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) (สำหรับเงินงบประมาณ)
2.12 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2.13 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา
2.14 หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (สำหรับเงินงบประมาณ)
2.15 สัญญาการยืมเงิน (แบบ216)
2.16 แบบฟอร์มส่งคืนเงินยืม
2.17 รายงานการใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย
2.18 ใบนำฝาก/ใบนำส่ง (แบบ กพส. 1002)
2.19 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2.20 ใบเบิกถอน (แบบ กค 2002)
2.21 รายละเอียดประกอบใบเบิกถอน
แบบฟอร์มอื่น ๆ
-แบบขออนุมัติใช้โทรศัพท์
-แบบขอนำเครื่องมือและอุปกรณ์ไปซ่อมแซม (สำหรับบริษัท/ห้างฯ/ร้าน นำออกนอกสถานที่)
แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท
-ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท ประจำปี 2549 งวดที่ 1
-สัญญารับทุนอุดหนุนกองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-แบบเสนอทุนโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการของบประมาณสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2549
Wednesday, May 23, 2007 8:40