โครงสร้างภาควิชา
การเรียน การสอน

เอกสารประกอบการสอน วิชา ของ ศ.สพ.ญ.ดร.เฉลียว ศาลากิจ
2_การสร้าง-ทำลายRBC_61
3_bloodsmear_61
4_Ret Evaluation_61
5_DxofAnemia_61
6_RA_61
7_NA_61
8_Polycythemia_61
9_WBCmorphology_61-Self_Learning
10_WBCinterpret_1-61
10_WBCinterpret_2-61
11_WBC-Interpret_2-61
12_Prognosis_61
13_CaseDemo_61