กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิแก่บุคคลากร จากเงินกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักเกณฑ์วิธีการยืมเงิน กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
หลักเกณฑ์วิธีการยืมเงิน กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อชำระค่าเล่าเรียนบุตร