อาจารย์

หัวหน้าภาควิชา
ชื่อ-สกุล

นายเฉลิมพล เล็กเจริญสุข (Mr. Chalermpol Lekcharoensuk)

คุณวุฒิ
สพ.บ., Ph.D. (Veterinary Medicine) :
University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 (ดร.)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I 5020
e-mail
fvetcpl@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-2942-8756-9 ต่อ 2330

รองหัวหน้าภาควิชา
ชื่อ-สกุล
นายจตุพร หนูสุด (Mr. Jatuporn Noosud)
คุณวุฒิ
สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์)
ส.บ. (ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
บธ.ม. (ม.รามคำแหง)
ปร.ด.(ม.เกษตรศาสตร์)
Certificate in clinical rhinoscopy and bronchoscopy course Utrecht University, The Natherlands
Certtificate in companion animal practice and pathology course, Nippon Veterinary and Animal Science University, Japan
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I 5002
e-mail
fvetjpn@ku.ac.th, fvetjpn@hotmail.com
โทรศัพท์
0-2942-8756-9 ต่อ 2317

รองหัวหน้าภาควิชา

ชื่อ-สกุล
จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ ( Mrs.Janjira Phavaphutanon)
คุณวุฒิ
สพ.บ., M.S. (Agricultural Biotechnology) :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Ph.D.(Agricultural Biotechnology)
ตำแหน่ง
อาจารย์ ระดับ 7 ดร.
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I7018
e-mail
fvetjrp@ku.ac.th
โทรศัพท์
034-351901-3 ต่อ 1301-2

รองหัวหน้าภาควิชา
ชื่อ-สกุล
นายเจดีย์ เต็มวิจิตร (Mr. Jedee Temwichitr)
คุณวุฒิ
สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Ph.D.(Veterinary Medicine) Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์
ตำแหน่ง
อาจารย์ ระดับ 7
e-mail
I 6002
โทรศัพท์
034-351901-3 ต่อ 1301-2
ชื่อ-สกุล
นางสุณี คุณากรสวัสดิ์(Mrs. Sunee Kunakornsawat )
คุณวุฒิ
สพ.บ., MS., Ph.D. (Vet. Biosciences) : The Ohio State U.
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I 6012
e-mail
fvetsnk@ku.ac.th
โทรศัพท์
034-351901-3 ต่อ 1301-2
ชื่อ-สกุล
มนชนก วิจารสรณ์( Miss Monchanok Vijarnsorn)
คุณวุฒิ
สพ.บ., Ph.D.(Clinical Science) : Prince Edward Island U.
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 (ดร.)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I6015
e-mail
fvetmov@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302
ชื่อ-สกุล
นางสาวอารีย์ ทยานานุภัทร์ (Miss Aree Thayananupha)
คุณวุฒิ
สพ.บ., Ph.D. (Animal Science) : Minnesota U.
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I 6016
e-mail
fvetatn@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302
   
ชื่อ-สกุล
นางเกษกนก ศิรินฤมิตร ( Mrs. Kaitkanoke Sirinarumitr )
คุณวุฒิ
สพ.บ. , MS., Ph.D. (Theriogenology) : Washington State U. : ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I 7005
e-mail
fvetkns@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302
ชื่อ-สกุล
นางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา (Mrs. Amornrate Sastravaha )
คุณวุฒิ
สพ.บ. , Certificate of Cardiology : University of Sydney : ประเทศออสเตเรีย
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I 5028
e-mail
amornrate@hotmail.com
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302
ชื่อ-สกุล
นายคงศักดิ์ เที่ยงธรรม (Mr. Kongsak Thaingtum)
คุณวุฒิ
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), M.S. (Agricultural Biotechnology)
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I 7016
e-mail
fvetkot@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302
ชื่อ-สกุล
ชยกฤต สินธุสิงห์ (Mr.Chayakirt Sinthusingha)
คุณวุฒิ
สพ.บ. , M.S. (Agricultural Biotechnology)
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I 5031
e-mail
fvetcks@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302
ชื่อ-สกุล
 
นริศ เต็งชัยศรี ( Mr.Naris Thengchaisri)
คุณวุฒิ
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), Ph.D. (Medical Physiology) :
Taxas A&M University : ประเทศสหรัฐอเมริกา
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 (ดร.)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I6019
e-mail
fvetnrt@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-2942-8756-9 ต่อ 2330
ชื่อ-สกุล
นางสาววราภรณ์ อ่วมอ่าม (Miss Waraporn Aumarm)
คุณวุฒิ
สพ.บ., วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), Dr.Med.Vet.(Veterinary Radiology : Free U. : ประเทศเยอรมนี
ตำแหน่ง
อาจารย์ ระดับ 7
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I 6017
e-mail
fvetwpa@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302
ชื่อ-สกุล
นิรุตติ์ สุวรรณา  ( Mr.Nirut Suwanna)
คุณวุฒิ
สพ.บ., วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) : มหาวิทยาลัยมหิดล : ลาศึกษาต่อในประเทศ
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I5008
e-mail
fvetnrs@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-2942-8756-9 ต่อ 2330
ชื่อ-สกุล
 
วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ (Mr. Wuttiwong Teerapan)
คุณวุฒิ
สพ.บ., วท.ม.(ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลาศึกษาต่อในประเทศ
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I 6006
e-mail
fvetwtt@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-2942-8756-9 ต่อ 2330
ชื่อ-สกุล
กัญจน์ แก้วมงคล (Mr. Kanja Kaewmongkol)
คุณวุฒิ
สพ.บ., วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ลาศึกษาต่อต่างประเทศออสเตรเลีย
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I 6005
e-mail
gunn_kaew@yahoo.com
โทรศัพท์
0-2942-8756-9 ต่อ 2330
ชื่อ-สกุล
ชัยกร ฐิติญาณพร ( Mr.Chaiyakorn Thitiyanaporn)
คุณวุฒิ
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ลาศึกษาต่อในประเทศ
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I6004
e-mail
fvetckt@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-2942-8756-9 ต่อ 2330
ชื่อ-สกุล
ทัศนีย์ เจริญทรง ( MissTassanee Jaroensong )
คุณวุฒิ
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ลาศึกษาต่อต่างประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I5006
e-mail
fvettsj@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-2942-8756-9 ต่อ 2330
ชื่อ-สกุล
สิริรัตน์ นิยม ( MissSirirat Niyom )
คุณวุฒิ
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1): มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ลาศึกษาต่อต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I6007
e-mail
-
โทรศัพท์
0-2942-8756-9 ต่อ 2330
ชื่อ-สกุล
นางพันพิชา สัตถาสาธุชนะ ( Mrs. Panpicha Sattasatuchana )
คุณวุฒิ
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1): มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ลาศึกษาต่อต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I 6020
e-mail
fvetpcs@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-2942-8756-9 ต่อ 2330
ชื่อ-สกุล
นางสาวศุทธิวีร์ เจิมประไพ (Miss Suttiwee Jeamprapai)
คุณวุฒิ
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง): มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I 6021
e-mail
fvetstw@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302
ชื่อ-สกุล
นางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์ (Miss Sirikul Suntararak)
คุณวุฒิ
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง): มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
I 6022
e-mail
fvetsrks@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302
ชื่อ-สกุล
นายเสลภูมิ ไพเราะ
คุณวุฒิ
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง): มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
e-mail
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302
ชื่อ-สกุล
นายพายุ ศรีศุภร
คุณวุฒิ
สพ.บ.: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วท.ม.
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
e-mail
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302
ข้าราชการ
ชื่อ-สกุล
จิตรกร วิริยารัมภะ ( Mr.Jitrakorn Viriyarumpa)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้ากำลัง)   : วิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ) ระดับ 8
e-mail
fvetjiv@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302, 2112
ชื่อ-สกุล
กรไชย กรแก้วรัตน์ (Mr.Kornchai Kornkaeweat)
คุณวุฒิ
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ) ระดับ 8
e-mail
fvetmad@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302, 1412
ชื่อ-สกุล
กาวิล นันท์กลาง (Miss Gavin Nunklang)
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี วท.บ. (สัตวบาล) : สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
e-mail
fvetgan@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302, 2117
ชื่อ-สกุล
กาญจนา ลัดดากลม (Mrs. Kanjana Laddakrom)
คุณวุฒิ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎนครปฐม
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail
fvetkal@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302
ชื่อ-สกุล
นางสาวอุบลวรรณ มัชฌิมาดิลก(Miss Ubonwan Matchimadilok)
คุณวุฒิ
ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
(ประสานงาน 4 ภาควิชาทางคลินิก)
e-mail
pigpub@yahoo.com
โทรศัพท์