หัวหน้าภาควิชา  
ชื่อ-สกุล ฉลียว ศาลากิจ (Mrs.Chaleow Salakij)
คุณวุฒิ D.V.M., M.Sc.(Clinical Pathology) Ph.D.
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
e-mail fvetcls@ku.ac.th
โทรศัพท์ 034-351901-3 ต่อ
   
 
รองหัวหน้าภาควิชา
ชื่อ-สกุล ทวีศักดิ์ ส่งเสริม (Thaweesak Songserm)
คุณวุฒิ D.V.M., Ph.D.
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
e-mail fvettss@ku.ac.th
โทรศัพท์ 034-351901-3 ต่อ
   
 
ชื่อ-สกุล วรวิทย์ วัชชวัลคุ (Mr.Worawidh Wajjwalku)
คุณวุฒิ D.V.M., MSc., D.M.S.
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา เกษียณอายุราชการ
e-mail fvetwww@ku.ac.th
โทรศัพท์ 034-351901-3 ต่อ
   
   
 
ชื่อ-สกุล ธีระพล ศิรินฤมิตร (Mr.-----)
คุณวุฒิ D.V.M., Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
e-mail fvettps@ku.ac.th
โทรศัพท์ 02-942 8437 ภายใน : 1059
   
 
ชื่อ-สกุล สุวิมล พันธุ์ดี (Mrs.-----)
คุณวุฒิ D.V.M.
ตำแหน่ง อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
e-mail fvetsmp@ku.ac.th
โทรศัพท์ 034-351901-3 ต่อ
   
   
   
   
 
ชื่อ-สกุล ีปรีดา เลิศวัชระสาระกุล (Mr.-----)
คุณวุฒิ D.V.M.
ตำแหน่ง อาจารย์ (ดร.)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
e-mail
โทรศัพท์ 034-351901-3 ต่อ
   
 
ชื่อ-สกุล อรรถพล กำลังดี (Mr.-----)
คุณวุฒิ D.V.M.
ตำแหน่ง อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
e-mail
โทรศัพท์ 034-351901-3 ต่อ
   
 
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย สาย ก
 
ชื่อ-สกุล นางสาวนิรชรา โรจนแพทย์ ()
คุณวุฒิ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ)
e-mail -
โทรศัพท์ 034-351901-3 ต่อ