ผู้บริหาร ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ตำแหน่งการบริหาร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่อ-สกุล

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ

คุณวุฒิ
Ph.D (Agricultural Science) Nagoya U., Japan
ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์
e-mail
fvetais@ku.ac.th
โทรศัพท์ 02-5790058-9 ต่อ 1061-70
   


ตำแหน่งการบริหาร
รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
ชื่อ-สกุล
.ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
คุณวุฒิ
สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) Ph.D.
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail
fvetkot@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1101-3


ตำแหน่งการบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ชื่อ-สกุล
อ.น.สพ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ์
คุณวุฒิ
สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง
อาจารย์
e-mail
fvetpij@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1401-2


ตำแหน่งการบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กำแพงแสน
ชื่อ-สกุล
ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์  อุประกรินทร์
คุณวุฒิ
Ph.D (Philosoply) : Utrect University
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail
fvetnru@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1401-2ตำแหน่งการบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กำแพงแสน
ชื่อ-สกุล
 
คุณวุฒิ
 
ตำแหน่ง
 
e-mail
 
โทรศัพท์
 


ตำแหน่งการบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน
ชื่อ-สกุล
ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์
คุณวุฒิ
สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail
fvetnar@ku.ac.th
โทรศัพท์
034-351901-3 ต่อ 1401-2


ตำแหน่งการบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กำแพงแสน
ชื่อ-สกุล
ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
คุณวุฒิ
Ph.D (Agriculture Biotechnology)
ตำแหน่ง
อาจารย์
e-mail
Kenvet59@yahoo.com
โทรศัพท์
034-351901-3 ต่อ 1401-2

 ตำแหน่งการบริหาร
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
ชื่อ-สกุล

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์

คุณวุฒิ
Doctor of Philiosophy : The Ohio State University
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
e-mail
fvetsnk@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301, 1302, 1303


ตำแหน่งการบริหาร
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ชื่อ-สกุล
ผศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส
คุณวุฒิ
สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์)
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail
fvetpia@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1501-2


ตำแหน่งการบริหาร
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
ชื่อ-สกุล

ผศ.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์

คุณวุฒิ
สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์)
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
e-mail
โทรศัพท์
034-351901-3 ต่อ 1401


ตำแหน่งการบริหาร
หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย
ชื่อ-สกุล

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ

คุณวุฒิ
D.V.M.
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1601


ตำแหน่งการบริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ชื่อ-สกุล
ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี
คุณวุฒิ
สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์)
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
e-mail
fvetpos@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1501-2


ตำแหน่งการบริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
ชื่อ-สกุล

อ.น.สพ.จตุรงค์ วงศ์สนิท

คุณวุฒิ
ตำแหน่ง
อาจารย์
e-mail
fvetjrw@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1501-2


ตำแหน่งการบริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
ชื่อ-สกุล

ผศ.น.สพ.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม

คุณวุฒิ
สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์)
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
e-mail
fvetkot@yahoo.com
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1301-2


ตำแหน่งการบริหาร
หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง กำแพงแสน
ชื่อ-สกุล
ผศ.น.สพ.สมชัย สัจจาพิทักษ์
คุณวุฒิ
สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์)
ตำแหน่ง
อาจารย์
e-mail
fvetscs@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1501-2


ตำแหน่งการบริหาร
เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่อ-สกุล

นางสาวยุพิน ภวพงศ์สุภัทร

คุณวุฒิ
ปริญญาโท
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ) 8
e-mail
fvetyup@ku.ac.th
โทรศัพท์
02-5790058-9 ต่อ 1061-65


ตำแหน่งการบริหาร
หัวหน้างานธุรการกำแพงแสน
ชื่อ-สกุล


นางรพีพรรณ มีสง่า

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ) 8
e-mail
fvetrpw@ku.ac.th
โทรศัพท์
0-3435-1901-3 ต่อ 1101-3