head
home
หน้าหลัก
about
เกี่ยวกับเรา
per
บุคลากร
site
โครงสร้างการบริหาร
service
การบริการ
pr
ประชาสัมพันธ์
location
ที่ตั้งโรงพยาบาล
contact
ติดต่อเรา
act
กิจกรรม
file
แผ่นพับ
โรงพยาบาลสัตว์ มก.  
-โรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน
-โรงพยาบาลสัตว์ มก. กพส.
-โรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ
-โรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน

โรงพยาบาลสัตว์ มก.กำแพงแสน เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์: 034-351901-3 ต่อ 2101-3
เวลาทำการ
วัน
เวลา
จันทร์-พฤหัสฯ์ 08.30 - 16.30 
17.00 - 20.00
ศุกร์ 08.30 - 12.00 
17.00 - 20.00
เสาร์-อทิตย์ และวันหยุดราชการ 09.00 - 14.00 
17.00 - 20.00

 

บริการของคลินิกเฉพาะทาง
9.00 - 15.00 น.
จันทร์ คลินิกระบบสืบพันธุ์
อังคาร คลินิกโรคผิวหนัง
พุธ โรคตา เนื้องอก ระบบสืบพันธุ์
พฤหัส โรคหัวใจ
ศุกร์ คลินิกระบบสืบพันธุ์
locate
lo2
lo3
doc
staff
staff1
1.  ผศ.น.สพ อดิศร   ยะวงศา
ผู้อำนาวยการ

 

staff2
2.  ผศ.ดร.พรชัย      สัญฐิติเสรี
รองผู้อำนวยการ

 

saff3
3.  นางประวีณา      ภูบัวเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

staff4

4.  น.ส.ปัทมพร      สระทองยอด
พนักงานช่วย การพยาบาล

 

5.น.ส.จุไรรัตน์      จิระเปรมสิริ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

6.  นางสาววิราวรรณ  แก้วแหวน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

7.  นางดวงนิตย์        พินิจการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

8. นายนัฐพล          สระทองแยง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

9.  นางสาวสาวิตรี     วันอยู่
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

10.น.ส.จุฑามาส  รัตนคุณูประการ
นักวิทยาศาสตร์

 

11.นางสไบ              อุ่นศิริ
นักวิทยาศาสตร์

 

12.น.ส.พิมพ์ใจ          เรือนนุช
นักวิทยาศาสตร์

 

13นางสาวยุธิมา สระทองทรัพย์
นักวิทยาศาสตร์

 

14นางสาวกรรธิมา   ทัดหนองโพธิ์
นักวิทยาศาสตร์

 

15.นางสาววัณณิตา กระจ่างแจ้ง
นักวิทยาศาสตร์

 

16 น.สพ.มนต์ชัย  เล็กเจริญวงศ์
นายสัตวแพทย์

 

17 น.สพ.ณัฐพล        เมืองทอง
นายสัตวแพทย์

 

18สพ.ญ.นัจพร       แจ่มจันทร์
นายสัตวแพทย์

 

19. น.สพ.นักรบ        พัฒนผล
นายสัตวแพทย์

 

20.สพ.ญ.ศรัณยา     สมพีร์วงศ์
นายสัตวแพทย์

 

     
     
     
หน้า >>
1
   
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน
ku vetku e-office google hotmail yahoo kumail facebook youtube kvdc  
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน

โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140