head
home
หน้าหลัก
about
เกี่ยวกับเรา
per
บุคลากร
site
โครงสร้างการบริหาร
service
การบริการ
pr
ประชาสัมพันธ์
location
ที่ตั้งโรงพยาบาล
contact
ติดต่อเรา
act
กิจกรรม
file
แผ่นพับ
โรงพยาบาลสัตว์ มก.  
-โรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน
-โรงพยาบาลสัตว์ มก. กพส.
-โรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ
-โรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน

โรงพยาบาลสัตว์ มก.กำแพงแสน เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์: 034-351901-3 ต่อ 2101-3
เวลาทำการ
วัน
เวลา
จันทร์-พฤหัสฯ์ 08.30 - 16.30 
17.00 - 20.00
ศุกร์ 08.30 - 12.00 
17.00 - 20.00
เสาร์-อทิตย์ และวันหยุดราชการ 09.00 - 14.00 
17.00 - 20.00

 

บริการของคลินิกเฉพาะทาง
9.00 - 15.00 น.
จันทร์ คลินิกระบบสืบพันธุ์
อังคาร คลินิกโรคผิวหนัง
พุธ โรคตา เนื้องอก ระบบสืบพันธุ์
พฤหัส โรคหัวใจ
ศุกร์ คลินิกระบบสืบพันธุ์
locate
lo2
lo3
doc
aboutus

ประวัติความเป็นมา

                         เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาการเกษตรของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 – 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เตรียมการในแผนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ในช่วงที่ ศาสตราจารย์อินทรี  จันทรสถิตย์ เป็นอธิการบดี โดยวางแผนให้มีการเพิ่มการผลิตบัณฑิตในสาขาเกษตรและสาขาที่สนับสนุนการเกษตรให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ แผนการนี้ได้รับการสารต่อจาก ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิการบดีคนต่อมา โดยในปี พ.ศ. 2510 มหาวิทยาลัยได้จัดหาพื้นที่เพื่อการนี้ในท้องที่ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และจัดตั้งสถานีฝึกนิสิต ของคณะเกษตร ภายใต้การดำเนินงานของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร นอกจากนี้ มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ได้ให้ความช่วยเหลือในการยกร่างโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสำหรับช่วง พ.ศ. 2511 – 2517 โดยในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 รัฐบาลไทยกับธนาคารโลกได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยโครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเงินกู้ธนาคารโลก โดยกำหนดการดำเนินโครงการพัฒนาเป็นเวลา 20 ปี แบ่งเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2519 ศาสตราจารย์วัฒนา  เสถียรสวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (กำแพงแสน) นับเป็นการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประจำวิทยาเขตกำแพงแสนเป็นครั้งแรก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาฯนี้    ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาในด้านการเรียนการสอน  ตลอดจนงานวิจัย ทั้งการก่อสร้างอาคารสถานที่   การเพิ่มคุณวุฒิของคณาจารย์และการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  และในปี พ.ศ. 2522  ในวาระของคณบดี   ศาสตราจารย์รำพึง  ดิสสะมาน  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้จัดให้มีการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่  5  และ  6  ที่อาคารเรียนของคณะฯในวิทยาเขตกำแพงแสนจนถึงปัจจุบัน  โดยมี รองศาสตราจารย์พิบูล  ไชยอนันต์ เป็นรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำวิทยาเขตกำแพงแสนเป็นท่านแรกและอาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนะ เป็นผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นท่านแรก
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำแพงแสน เป็นส่วนหนึ่งของ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ที่มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคลินิกปฏิบัติของนิสิตสัตวแพทย์ และเพื่อเพิ่มความรอบรู้ของบัณฑิตทางด้านปศุสัตว์  โดยได้เริ่มดำเนินการ  เมื่อวันที่ 13  กรกฎาคม   พ.ศ. 2522  คณะสัตวแพทยศาสตร์     ได้แต่งตั้งคณะทำงานในหน่วยรักษาสัตว์นอกสถานที่ในพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกำแพงแสนและพื้นที่ใกล้เคียงก่อน  และได้เริ่มงานให้บริการรักษาสัตว์ในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมการย้ายนิสิตชั้นปีที่ 5 และ 6 มาเรียนที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  ในวันที่  8 พฤศจิกายน  2522

ในระยะแรก   โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กำแพงแสน  ได้เปิดให้บริการรักษาสัตว์   ด้านอายุรกรรม ด้านสูติกรรม  และด้านศัลยกรรม โดยส่วนมากเป็นการรักษาโคและสุกร และมีบางส่วนเป็นสัตว์เลี้ยง   จวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า  30 ปี  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม  และพัฒนาให้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับ   เช่น   การซ่อมแซมปรับปรุงตอม่อ   ของโรงพยาบาลสัตว์ฯกำแพงแสน   การสร้างอาคารพักสัตว์ป่วยหลังใหม่ทดแทนที่พักสัตว์ป่วยที่อยู่ภายในอาคาร โดยใช้เงินงบประมาณรายได้ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในการลงทุน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสัตว์ป่วยที่เข้ามารับการรักษาเป็นสัตว์ป่วยในของโรงพยาบาลสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านการให้บริการการตรวจรักษา     โดยการจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยต่างๆเพิ่มมากขึ้น  การบริการสังคม    โดยการจัดทำโครงการต่างๆ   ที่มีการใช้วิชาชีพในด้านการให้ความรู้และให้การบริการ การสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีการรองรับในด้านการสอนในการรักษาสัตว์   ทั้งสัตว์เคี้ยวเอื้อง   (โค กระบือ แพะ  แกะ) สัตว์ป่า เช่น (ช้าง  เสือ  กวาง  ชะนี  เลียงผา)  สัตว์เลี้ยง (สุนัข และ แมว)   และม้า  เป็นต้น    ตลอดจนมีหน่วยบริการนอกสถานที่ในส่วนของการบริการรักษาสัตว์ป่านอกสถานที่  และหน่วยบริการฟาร์มสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โคนม  โคเนื้อ  แพะนม)  จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นโรงพยาบาลสัตว์ในเขตภูมิภาคตะวันตก ที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ  และความสามารถของนายสัตวแพทย์ในการให้บริการรักษาสัตว์แก่ประชาชน

 
arrow
 
  ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ | ปรัชญาและปณิธาน | ภารกิจ | วัตถุประสงค์
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน
ku vetku e-office google hotmail yahoo kumail facebook youtube kvdc  
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน

โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140