หลักเกณฑ์การประกวดสื่อประเภทคลิปวีดีโอ และการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อ
“การถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” คณะสั
ตวแพทยศาสตร์

ใบสมัคร